Tagfelvétel
 

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

 
 

Telefon: +36 74/512-355,+36 74/512-356

 
  1.) Az Egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll.

a) Az Egyesület rendes tagja lehet: az a 14. életévét betöltött személy, aki az Egyesület mûködési területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és vaknak, aliglátónak vagy gyengénlátónak minõsül, nem cselekvõképtelen és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, s írásban a tagfelvételét – belépési nyilatkozat kitöltésével - az Egyesület Elnökétõl kéri. Tagfelvétel szempontjából az a személy, akinek látáscsökkenése a Masche- táblázat szerint a 67%-ot eléri vagy meghaladja, de a 95%-ot nem éri el, gyengénlátó, az pedig, akinek látáscsökkenése a 95%-ot eléri vagy azt meghaladja, vaknak minősül. Aliglátónak tekintendő az a személy, aki még 10%-os látásmaradvánnyal rendelkezik. Az aliglátókra egyebekben a jelen Alapszabály vakokra vonatkozó előírásai irányadók.
A kérelemhez mellékelni köteles a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerinti szemész szakorvos 30 napnál nem régebbi keletű igazolását a látáscsökkenés mértékéről, vagy a vakok személyi járadékának folyósításáról, illetve a látásfogyatékosságot megállapító, a fogyatékossági támogatás folyósításáról szóló határozat másolatát.

b) Az Egyesület pártoló tagja lehet: mindazon természetes vagy jogi személy, aki vagy, amely az Egyesület céljával, tevékenységével egyetért, és azt anyagilag, szolgáltatás térítésmentes nyújtásával, vagy más módon támogatni, segíteni kívánja, és írásban jelentkezési szándékát az Egyesület Elnökségének bejelenti. Az Elnökség a jelentkezés elfogadásáról névre szóló pártoló tagsági kártyát állít ki.
A jelentkezési nyilatkozatához csatolni kell azon dokumentumok másolatát, amelyek működését és képviseleti jogosultságát igazolják.


2.) A tagot írásbeli kérelem (belépési nyilatkozat) kitöltése alapján az Elnök veszi fel, és a tagsági viszony keletkezését, fennállását sorszámozott, fényképpel ellátott igazolvány kiállításával igazolja.

Amennyiben az Egyesület tagjai közé felvételét kérő személy az Alapszabályban meghatározott tagfelvételi feltételeknek megfelel, az Elnök a felvételi kérelem teljesítését jogszerűen nem tagadhatja meg.
 


Tagfelvételhez szükséges:

- 1 db fénykép

- éves tagdíj és a tagsági igazolvány egyszeri költsége

- személyi igazolvány és a lakcímkártya másolata

- ellátási lap másolata vagy fogyatékossági támogatás másolata


 

 
  Belépési nyilatkozat letöltése  
     
  Pártoló tag - belépési nyilatkozat letöltése  
     
  Adó 1% felajánlása